Leeswijzer

 

1. Waarom deze website?

Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden. Dit onderzoek werd gefinancierd door Belfius en de resultaten werden  begin 2016 verwerkt tot deze website. Met deze kennisbank wil het Kenniscentrum Vlaamse Steden de steden en gemeenten de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in de kansrijke opties voor tijdelijk gebruik van gronden en panden.  

Het Kenniscentrum heeft hierbij een drievoudig opzet voor ogen:

 • Inspiratie werft.  Door te grasduinen in reeds uitgevoerde projecten kunnen initiatiefnemers potentiële functies op het spoor komen die bij eerste lokale reflecties niet in beeld kwamen.  Inspirerende suggesties kunnen leiden tot gerichte contacten met actoren en investeerders  en uiteindelijk omgezet worden in opportuniteiten.
 • Ervaringen delen. Overwogen pistes voor tijdelijk gebruik kunnen meteen afgetoetst worden aan ervaringen uit de praktijk. Het biedt de mogelijkheid om in contact te komen met actoren die een gelijkaardig opzet voor ogen hadden. Niet alleen kan het resultaat worden bekeken (bouwtechnisch, functioneel, financieel …), maar ook en vooral kunnen valkuilen in het te doorlopen traject worden vermeden.
 • Verhogen van het draagvlak voor tijdelijk gebruik. Door het samenbrengen van ruim 100 voorbeelden in één databank, wordt de dynamiek die is ontstaan rond tijdelijk gebruik erg zichtbaar en gedocumenteerd als een zinvolle en duurzame te overwegen beleidsoptie. Het draagvlak voor een dergelijke beleidsrichting kan hierdoor toenemen.

 

2. Wat vind je op deze website?

 • De Homepage geeft je een overzicht van de 10 onderdelen die aan bod komen op de website tijdelijk gebruiken
 • In het luik Leeswijzer lichten we toe waarom we deze website hebben opgezet, geven we een korte toelichting bij de verschillende onderdelen van de website en brengen we een aantal kanttekeningen onder de aandacht van de lezer alvorens hij/zij start met het doornemen van de cases.
 • Het luik Cases bevat informatie over 103 projecten van tijdelijk gebruik van leegstaande gronden en panden.  Voor elk project werd een fiche gemaakt die een korte omschrijving bevat, alsook het startjaar, locatie, initiatiefnemer, plaats, duur, oppervlakte, budget, maatschappelijke behoefte, ambitie en (een) link(en) naar meer informatie. Er kunnen ook selecties gemaakt worden op locatie, duur, maatschappelijke behoefte en ambitie of een combinatie van deze zoektermen.
 • In het luik Definitie vind je meer informatie over de gangbare terminologie om tijdelijk gebruik van gronden en panden te beschrijven en een korte historiek van deze praktijk in binnen- en buitenland.
 • Het luik Kritische succesfactoren staat stil bij de belangrijkste hefbomen om de slaagkansen van tijdelijk gebruik van leegstaande gronden en panden te verhogen.
 • In het luik Karakteristieken worden de belangrijkste unieke eigenschappen opgenoemd die cases van tijdelijk gebruik onderscheiden van andere initiatieven en klassieke planningsinstrumenten.
 • Het luik Intenties / ambities van private en publieke participanten en initiatiefnemers gaat dieper in op de beweegredenen van de grondleggers van cases van tijdelijk gebruik.
 • Het luik Rol van de overheid focust op de wisselende opstellingen die een stad of gemeente kan aannemen ten aanzien van projecten van tijdelijk gebruik.
 • In het luik Wet- en regelgeving brengen we verschillende basisdocumenten samen uit Vlaanderen en Nederland en leggen we linken naar websites van de betrokken instellingen. Je vindt er verwijzingen naar een aantal cruciale documenten gelinkt aan Vlaamse regelgeving en beleid met betrekking tot tijdelijk gebruiken.
 • Een overzicht van boeken, online publicaties, websites en presentaties verzamelen we in het luik Literatuur.
 • Mocht je ons willen contacteren om nieuwe informatie aan te leveren of om ons te wijzen op fouten in de informatie of als je graag wijzigingen aangebracht ziet in één van de onderdelen vind je onze contactgegevens in het luik Contact.

 

3. Goed om weten voor u de cases doorneemt

 • Deze databank brengt heel wat voorbeelden samen van tijdelijk gebruik van leegstaande gronden en panden, maar is lang niet volledig. Elke dag worden wel ergens nieuwe projecten geïnitieerd. Ook de invulling kan snel veranderen. Bij de opzet van de website is ervoor gekozen om in eerste instantie te focussen op een gevarieerde selectie van cases van tijdelijk gebruik waarbij diversiteit primeert boven volledigheid.  Als je bijkomende informatie hebt over de geselecteerde cases kan je die ons vanzelfsprekend bezorgen via info@tijdelijkgebruiken.be
 • Wie informatie wil aanleveren over nieuwe projecten of cases die nog niet zijn gedocumenteerd,  kan die eveneens via info@tijdelijkgebruiken.be doorsturen. Het Kenniscentrum engageert zich om jaarlijks deze website te actualiseren.
 • Wie zich op basis van deze databank wil documenteren of een bezoek wil voorbereiden informeert best rechtstreeks bij eigenaars of gebruikers naar de meest actuele situatie.
 • Omdat het vaak over gebouwen gaat in andere landen zijn we bij het verzamelen van informatie afhankelijk van wat anderen hierover hebben gepubliceerd. Het zou kunnen dat de geschiedenis, de duiding … dan ook niet tot in de details volledig of correct is.